Algemene voorwaarden

Begrippen in deze voorwaarden:
 • Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 • Kynologisch instructeur: Instructeur gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende gedrag van honden.
 • Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
 • Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.
Aangaan van de overeenkomst.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaan met Hondenschool/kynologisch instructeur
 • Overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/kynologisch instructeur middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
  1. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 • Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld contant te voldoen op de eerste lesdag.
 • In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 • Een cursus bestaat uit tien opeenvolgende lessen van 1 les per week.
 • Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
In aanmerking komen voor cursus.
 • De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 • De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 • De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
 • bij aanvang van de cursus neemt de cursist het hondenpaspoort van de hond mee die deel neemt aan de cursus.
 • Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.
Cursussen.
 • Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van minimaal 7 weken.
 • Hondentraining: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 5 maanden of ouder is.
 • De cursus bestaat uit tien opeenvolgende lessen van een les per week
Annulering van lessen.
 • De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
 • Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
  Afgelasing dient mondeling (persoonlijk of per telefoon) te geschieden.
 • Door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
Aansprakelijkheid van de hondenschool .
 • De hondenschool is niet aansprakelijk voor het niet optreden van door de cursist gewenste resultaat. Desalniettemin zal de kynologisch instructeur, wat binnen haar expertise, kennis en kunde ligt, haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Deelname is voor de cursist op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en welzijn van het dier.
 • De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van het niet nakomen bij het uitvoeren van de dienst.
 • De cursist dient in bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, die ook geldig is voor zijn/haar hond(en).
 • De hondenschool is niet verantwoordelijk voor materiele en immateriele schade.
 • De hondenschool is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen.
 • De cursist gaat zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt zullen worden gedurende de diensten van de kynologisch instructeur. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen, dan wordt dat verhaalt op de veroorzaker.
Aansprakelijkheid van de cursist.
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
 • De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) een hond onder de standaard WA verzekering.
 • De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
 • Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.